สวิสต์พลัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษ์ดนัย ศิริสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันระบบ IOT ได้เป็นมาตรฐานใหม่ในระบบควบคุมไฟฟ้าแต่ด้วยต้นทุนที่สูงและเข้าถึงยากจึงทำให้ในประเทศไทยยังมีผู้ใช้งานไม่มากและไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังกลุ่มของพวกเราจึงระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบ IOT ให้มีต้นทุนที่ต่ำลงและเข้าถึงง่ายขึ้นทั้งในทางระบบการใช้งานและการพัฒนา

โดยได้สร้าง Switch+ (Switch plus) : เปลี่ยนสวิสต์ปกติให้เป็น IOT ภายในไม่กี่วินาทีเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิต