การควบคุมจอกด้วยชีววิธีจากการใช้เชื้อราก่อโรคที่แยกจากประเทศไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารียา คงจรรักษ์, เปมิกา ธีรเนตร, ธาดา ถิ่นธานี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ ปิยะบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จอกเป็นวัชพืชน้ำที่ก่อปัญหาหลักของประเทศไทยทั้งทางด้านการคมนาคม การระบายน้ำจากภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ในการกำจัดจอกนิยมใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สำหรับชีววิธีมีการใช้เชื้อราที่มีความจำเพาะและมีประสิทธิภาพในการเกิดโรคของจอกในธรรมชาติ รวมถึงความสามารถของเชื้อราในการสร้างเอนไซม์ ยาปฏิชีวนะ และสารพิษ โดยวัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อแยกเชื้อราที่ก่อโรคในจอกและจำแนกชนิดของเชื้อราโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ หลังจากนั้นทำการคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมจอก โดยคาดว่าจะได้เชื้อราที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมจอก และนำเชื้อรามาพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของจอกได้