การกำจัดและตรวจวัด Bisphenol-A ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ประโยชน์สองทางจากประยุกต์ใช้ผักตบชวาอย่างคุ้มค่าสู่การลดปัญหาสารพิษในสิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นข้าว จิตรนิรัตน์, ทศธรรมรังสี รัตนเสถียร, ณภัทร แย้มยิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรวุฒิ เทียนขาว, เกียรติภูมิ รอดพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Bisphenol-A (BPA) เป็นสารเคมีที่นิยมใช้กันในการผลิตพลาสติกประเภทพอลิคาร์บอเนตและสาร Epoxy Resins ซึ่ง BPA เป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งเต้านม และในปัจจุบันวิธีการตรวจวัดและกำจัด BPA ยังมีความยุ่งยากและใช้ระยะเวลานาน โครงงานนี้จึงได้มุ่งเน้นที่จะศึกษาทั้งการกำจัดและตรวจวัด BPA ได้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ“กำจัด” BPA ด้วยผักตบชวา โดยการปลูกผักตบชวาในสารละลาย BPA ผลการทดลองมีการตรวจพบ BPA ตามส่วนต่างๆของผักตบชวา โดยจะพบในบริเวณรากมากที่สุด (45.52%) รองลงมาเป็นใบ (20.81%) และลำต้น (33.67%) จึงสามารถแสดงให้เห็นว่าผักตบชวามีประสิทธิภาพในการกำจัด BPA ในน้ำได้ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์สู่การกำจัด BPA ที่อาจปนเปื้อนในแหล่งน้ำและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในส่วนของการ “ตรวจวัด” BPA ด้วยผักตบชวา จะสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์โดยใช้สารสกัดจากผักตบชวา โดยอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่ได้มีคุณสมบัติที่สามารถตรวจวัด BPA ด้วยเทคนิคเชิงสีแบบ Colorimetric Method โดยมีการเปลี่ยนแปลงสีที่ชัดเจน สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้ และมี Limit of Detection (LoD) ที่ 0.97 µM นั่นคือ โครงงานนี้ได้ศึกษาประโยชน์สองทางจากประยุกต์ใช้ผักตบชวาอย่างคุ้มค่าสู่การลดปัญหาสารพิษในสิ่งแวดล้อม คือ 1) การกำจัด BPA ด้วยวิธีทางธรรมชาติจากผักตบชวา และ 2) การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์เพื่อการตรวจวัด BPA ด้วยวิธี Green Synthesis จากสารสกัดผักตบชวา ซึ่งผลการทดลองที่ได้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายแนวทางทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย1) การกำจัด BPA ด้วยวิธีทางธรรมชาติ และ

  1. การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์เพื่อการตรวจวัด BPA ด้วยวิธี Green Synthesis จากสารสกัดผักตบชวา

ซึ่งผลการทดลองที่ได้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายแนวทางทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย