การควบคุมสัญญาณไฟจราจรในระบบสี่แยกโดยใช้แนวคิดปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูรี เจียรนัยธนะกิจ, ณภัทร ศรีจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณี ดิษรัฐกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน ปัญหาการจราจร ถือเป็นหนึ่งในปัญหาหลักในเมืองใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การแก้ปัญหาที่ดีอย่างหนึ่งคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถผ่านทางแยก โดยเฉพาะแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร แต่การศึกษาด้วยการปรับเปลี่ยนไฟจราจรในระบบจริงนั้นทำได้ยากทั้งการเก็บข้อมูลและการทดลองซ้ำ ดังนั้น จึงจำลองระบบขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองที่เรียกว่า NS-model ซึ่งประกอบด้วยกฎที่มีผลต่อการตัดสินใจของรถแต่ละคัน ในสถานการณ์ต่างๆ โดยในการจำลอง จะสามารถปรับเปลี่ยนชนิดรถ อัตราการไหลเข้า ซึ่งมีทั้งแบบคงที่ และแบบไม่คงที่ และระยะเวลาการให้สัญญาณไฟเขียว-แดง โดยจะได้ผลออกมาเป็น อัตราเร็วเฉลี่ยของรถ และ ความหนาแน่นของรถในระบบ จากนั้น ได้ทำการนำความรู้ปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาอัลกอริทึมใยประสาทเทียม และนำมาเรียนรู้ผลที่ได้จากการทดลอง เพื่อตัดสินใจหาระยะเวลาไฟเขียวไฟแดงที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้งานได้ นอกจากนั้น เราได้ทำการศึกษาแนวโน้มการตัดสินใจของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำมาเป็นข้อสรุปหลักการในการจัดการไฟจราจรในรูปแบบแนวคิดเชิงฟิสิกส์ และอภิปรายกลไกการไหลของรถผ่านระบบสี่แยก