อิทธิพลของลักษณะขดลวดทองแดงตัวรับและตัวส่งสัญญาณต่อกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ในชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้าแบบไร้สาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงศ์ ขจิตเมธี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวรัตน์ ศิริวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีได้ประดิษฐ์ขึ้นมามากมายเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวก ตอบสนองกับความต้องการ และมีการวิวัฒนาการตามยุคสมัยให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรา

ในด้านต่างๆ อย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่น อาทิเช่น เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนอย่างเตารีดไฟฟ้า เป็นพลังงานกลอย่างพัดลม เป็นแสงสว่างอย่างหลอดไฟ ฯลฯ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รับคลื่นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าจากอากาศแล้วเปลี่ยนรูปเป็นสัญญาณไฟฟ้า อาทิเช่น รีโมททีวี เมาส์ไร้สาย โดยเทคโนโลยีเหล่านั้นล้วนแล้วใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานแทบทั้งสิ้น กล่าวได้

อีกนัยหนึ่งคือพลังงานไฟฟ้านั้นจำเป็นกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก พลังงานคือความสามารถ

ในการทำงาน พลังงานไฟฟ้าจัดเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่อนุภาคมีการสะสมประจุไฟฟ้าภายในสนามไฟฟ้า ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน กระบวนการผลิตไฟฟ้าที่พบได้มากในปัจจุบันคือการเปลี่ยนพลังงานรูปแบบอื่นให้เป็นพลังงานไฟฟ้า อาทิเช่น พลังงานไฟฟ้าอันเปลี่ยนรูปมาจากพลังงานแม่เหล็ก พลังงานลม พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้านั้นมีประโยชน์มากมาย ถูกนำมาใช้ได้ในการพัฒนาประเทศ

ในด้านต่างๆ อย่างการอุตสาหกรรม การคมนาคม การสื่อสาร หรือการศึกษา ทั้งยังสามารถส่งไปยังพื้นที่

ที่ห่างไกลจากแหล่งผลิตไฟฟ้าได้โดยการส่งผ่านระบบสายส่งสัญญาณแรงสูงไปสู่ครัวเรือน สำหรับวิธีการ

ในการส่งพลังงานไฟฟ้านั้นมีหลากหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือการใช้สายไฟในการส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไป

ยังอีกที่หนึ่ง โดยกระแสไฟฟ้าจะเป็นตัวนำพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟซึ่งเป็นตัวกลางในการไหลของกระแสไฟฟ้าไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่สายไฟนั้นย่อมมีข้อจำกัดในการอำนวยความสะดวก อาจสร้าง

ความยุ่งยากในชีวิตประจำวันได้ อาทิเช่น มีปัญหาในการส่งพลังงานไฟฟ้า มีสายที่เกะกะรุงรัง บดบังทัศนียภาพเมื่อพันกัน และยังต้องมาเสียเวลานั่งแกะออก อาจก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายได้ หากสายไฟขาดอาจเกิดไฟฟ้ารั่วไหล หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้ด้วย ซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรง ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีแนวคิดที่จะสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ส่งไฟฟ้าแบบไร้สาย ถึงแม้ว่าจะประสิทธิภาพ

ในด้านการส่งปริมาณกระแสไฟฟ้าจะด้อยกว่าสายไฟเนื่องจากการส่งไฟฟ้าแบบไร้สายด้วยอุปกรณ์ส่งไฟฟ้า

ไร้สายนั้นจะมีการสูญเสียพลังงานระหว่างการส่งสัญญาณไปเป็นอย่างมาก ผู้จัดทำโครงงานจึงหาวิธี

ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกระแสไฟฟ้าไร้สายโดยการทดสอบขนาดและความยาวต่างๆของ

ขดลวดทองแดงที่เป็นตัวรับและส่งสัญญาณไฟฟ้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้น อุปกรณ์นี้สามารถลดอันตรายและข้อจำกัดต่างๆของสายไฟ รวมถึงการช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย