อุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษสำหรับทดสอบครีเอตินิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรกัญญา เหมาะดี, อภิชญากานต์ ปีติวัฒนาชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกวรรณ เจริญกิจอมร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้ ได้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับการตรวจวัดครีเอตินินสำหรับใช้นอกห้องปฏิบัติการ ครีเอตินินเป็นสารชนิดหนึ่งที่เป็นของเสียที่เกิดจากการออกแรงยืดหดหรือการใช้กล้ามเนื้อ ซึ่งครีเอตินินเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในการคัดกรอง วินิจฉัย ประเมินการรักษา และติดตามการรักษาภาวะโรคไตได้เป็นอย่างดี ในงานนี้ผู้วิจัยจึงเลือกพัฒนาวิธีการตรวจครีเอตินินบนอุปกรณ์ตรวจวัดสีฐานกระดาษ เนื่องจากมีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้ ราคาถูก ใช้งานง่าย อีกทั้งยังใช้ปริมาณสารตัวอย่างน้อย สำหรับการตรวจวัดครีเอตินินจะอาศัยหลักการทางเคมีจากการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเข้มสีที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างครีเอตินินและ 3,5-dinitrobenzoic acid (DNBA) ในสภาวะเบส โดยผู้วิจัยจะทำการศึกษาจากกระดาษ 2 ประเภท คือ กระดาษกรอง เนื่องจากเป็นกระดาษที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป และกระดาษA4 เนื่องจากเป็นกระดาษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจะทำการศึกษาภาวะต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ครีเอตินิน ได้แก่ ศึกษาความเข้มข้นของ NaOH และ DNBA ระยะเวลาที่รอให้รีเอเจนต์แห้ง และระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา ของอุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษสำหรับทดสอบครีเอตินินบนกระดาษทั้ง 2 ชนิด แล้วนำผลการทดลองที่ได้ไปเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพในการตรวจวัดครีเอตินินบนกระดาษแต่ละชนิด จากนั้นทำการออกแบบอุปกรณ์บนชนิดของกระดาษที่เลือก ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้นอกห้องปฏิบัติการ ซึ่งอุปกรณ์ที่ออกแบบในงานนี้ มีราคาถูก ใช้งานง่าย เหมาะกับคนทั่วไป สามารถเปรียบเทียบสีได้ด้วยตาเปล่าหรือกล้องถ่ายรูป เพื่อบอกความเข้มข้นของสารครีเอตินีนในตัวอย่างได้