การศึกษาความสามารถในการจำกัดไมยราบยักษ์จากสารสกัดใบก้างปลาขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุษบา จันทะหงษ์, รักษณาลี จันทร์ดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง การศึกษา ความสามารถในการกำจัดไมยราบยักษ์จากสารสกัดใบก้างปลาขาว