เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นหอมในกระถางรูปทรงเรขาคณิตในแบบต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัฒน์ ทองเงา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราวุฒิ มุขกระโทก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นหอมในกระถางรูปทรงเรขาคณิตในแบบต่างๆ จัดทำขึ้นเพื่อ ทดสอบหาระยะเวลามนการเจริญเติบโตของต้อนหอมในกระถางที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ เช่น ทรงลูกบาศก์ พีระมิด ทรงกรวย เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้มีวิธีเร่งผลผลิตในทางธรรมชาติ และศึกษาว่ารูปทรงเรขาคณิตใดทำให้ต้นหอมเจริญเติบโตเร็วที่สุด