เครื่องไล่สุนัข

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัลชนา เสงี่ยมอยู่, ภานุวัฒน์ ดนตรี, อริษา ทองคำกรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราวรรณ โพยนอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางผู้จัดทำได้ทำการประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสดวกในการเดนเข้า-ออกในชุมชนหรือในซอยบ้านเรือนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากสุนัขโดยใช้คลื่นในการไล่สุนัข โดยประดิษฐ์เป็นตัวรีโมทขึ้นมา

โดยใช้กลุ่มประชากรภายในชุมชนหนึ่งโดยจะให้เจ้าเครื่องไล่สุนัขแก่กลุ่มตัวอย่างให้นำไปทดลองแล้วจึงมาตอบแบบสอบถามที่ทางผู้จัดทำได้ทำไว้ให้