การศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียในอากาศของแผ่นกรองที่เคลือบด้วยสารแทนนิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เอมขวัญ เตชะวิเชียร, หฤษฎ์ อดิศัยปัญญา, วิภาวี มนัสฉัตรโสภณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาจรีย์ ธิราช, ศรัณย์ นวลจีน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเปลือกมังคุดถูกทิ้งให้เป็นขยะอย่างไร้ค่า และเพิ่มปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม จากงานวิจัย เปลือกมังคุดมีสารที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ ประกอบกับในอากาศมีเชื้อแบคทีเรียปะปนจำนวนมาก และอาจก่อให้เกิดโรค การพัฒนาแผ่นกรองในเครื่องปรับอากาศที่สามารถดักจับและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ โครงงานนี้จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาการเคลือบสารที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียซึ่งสกัดมาจากเปลือกมังคุดเข้ากับแบบจำลองแผ่นกรองอากาศ โดยเมื่อทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของสารสกัดแล้วพบว่าสารสกัดดังกล่าวคือแทนนิน และแทนนินสามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ซึ่งเป็นตัวแทนของแบคทีเรียในอากาศ หลังจากนั้นสารสกัดแทนนินจะถูกเคลือบลงบนpolypropylene membrane เป็นแบบจำลองของแผ่นกรองอากาศ และตรวจสอบสัณฐานวิทยาของ polypropylene membrane หลังจากการเคลือบด้วยสารสกัดแทนนิน โดยส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) วิเคราะห์ส่วนประกอบด้วยเครื่องเอกซเรย์สเปกโตรสโคปแบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Spectrometer; EDS) และ ใช้เทคนิค FT-IR เพื่อหาหมู่ฟังก์ชันและสังเกตโครงสร้างทางสารอินทรีย์ในแผ่นกรอง จากนั้นจะทดสอบประสิทธิภาพของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของแบบจำลองแผ่นกรองอากาศ โดยใช้กล่องจำลองของเครื่องปรับอากาศ และทดสอบหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่หลงเหลือ หลังจากที่ได้ทำการผ่านลมเข้าไปกับแบบจำลองแผ่นกรองอากาศแล้ว