การศึกษาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างเวลาหลังเก็บเกี่ยวกับค่าความโค้งของขอบใบไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัฏฐ์พล เตชาวุฒิชัย, พลวัต ภูวรัตนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรษ วติวุฒิพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หลังจากหล่นลงมาจากต้น ใบของพืชจะไม่ได้รับน้ำที่ลำเลียงมาจากลำต้นอีกต่อไป น้ำในใบของพืชจะเริ่มระเหยและทำให้พืชเกิดความเครียด ซึ่งนำไปสู่การหดตัวหรือโค้งงอของใบ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างระยะเวลาหลังเก็บเกี่ยวใบไม้กับความโค้งงอของขอบใบไม้เมื่อใบของพืชถูกเก็บเกี่ยว โดยวัดความโค้งด้วยนิยามเชิงเรขาคณิตของค่าความโค้ง (curvature) ซึ่งคืออัตราการเปลี่ยนแปลงทิศทางของจุดที่เคลื่อนที่บนเส้นโค้งในสามมิติ เมื่อได้ค่าความโค้งของแต่ละจุดบนขอบใบจากการทดลองแล้ว จะนำข้อมูลค่าความโค้งของขอบใบไม้ของแต่ละจุดในแต่ละช่วงเวลามาวิเคราะห์เพื่อหาว่าเวลาหลังเก็บเกี่ยวใบไม้กับค่าความโค้งของใบไม้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และศึกษารูปแบบการแจกแจงความถี่ของค่าความโค้ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับ การทำกราฟฟิกเกี่ยวกับใบไม้ การหาอายุของใบไม้ และการศึกษาโครงสร้างของใบไม้ต่อไป