การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุปลูก และชนิดของพืชที่เหมาะสมในการปลูกพืชบนหลังคาในประเทศไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เวทิต กัลย์จรัส, ขวัญพัฒน์ ปุตตวงศ์เกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์