การเปรียบเทียบวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยกาบกล้วย กระดาษ และยางพาราในอัตราส่วน และความหนาที่ต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภูษิตา บุญถนอม, ภิญญาพัชญ์ หาญธำรงวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนวดี โมรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีกาบกล้วย และกระดาษที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้กลายเป็นขยะ และเพิ่มปัญหาต่อการจัดเก็บ ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะทำวัสดุคอมโพสิตขึ้น ซึ่งสามารถนำไปทำเป็นแผ่นรองสนามเด็กเล่น, แผ่นรองตัดขึ้น และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุคอมโพสิตที่ทำจากเส้นใยกาบกล้วย กระดาษ และยางพาราในอัตราส่วน และความหนาที่ต่างกัน โดยมีวิธีการทดลองทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้ 1. การเตรียมส่วนผสม คือ เตรียมเส้นใยกาบกล้วย และกระดาษ 2. การทำวัสดุคอมโพสิต นำเส้นใยกาบกล้วย กระดาษ และยางพารามาผสมกันด้วยอัตราส่วน และความหนาที่ต่างกัน 3. การทดสอบประสิทธิภาพ วัดจากค่ามอดูลัส และความคงทนต่อแรงดึง และ 4. การบันทึก และเปรียบเทียบผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า แผ่นวัสดุคอมโพสิตที่มีความหนา 5 มม. ที่ใช้เส้นใยกาบกล้วย : กระดาษ : ยางพารา ในอัตราส่วน 2 : 30 : 15 สามารถทนต่อแรงดึงได้ 28,000 นิวตัน/ตารางเมตร และมีค่ามอดูลัส 78 x 〖10〗^6 ปาสคาล มากกว่าแผ่นวัสดุคอมโพสิตที่มีความหนา 1 มม. ที่ใช้เส้นใยกาบกล้วย : กระดาษ : ยางพารา ในอัตราส่วน 2 : 30 : 15 สามารถทนต่อแรงดึงได้ 20,000 นิวตัน/ตารางเมตร และมีค่ามอดูลัส 52 x 〖10〗^6 ปาสคาล มากกว่าแผ่นวัสดุคอมโพสิตที่มีความหนา 5 มม. ที่ใช้เส้นใยกาบกล้วย : กระดาษ : ยางพารา ในอัตราส่วน 1 : 30 : 20 สามารถทนต่อแรงดึงได้ 13,000 นิวตัน/ตารางเมตร และมีค่ามอดูลัส 6 x 〖10〗^6 ปาสคาล มากกว่าแผ่นวัสดุคอมโพสิตที่มีความหนา 1 มม. ที่ใช้เส้นใยกาบกล้วย :กระดาษ : ยางพารา ในอัตราส่วน 1 : 30 : 20 สามารถทนต่อแรงดึงได้ 10,000 นิวตัน/ตารางเมตร และมีค่ามอดูลัส 4.5 x 〖10〗^6 ปาสคาล