การเปรียบเทียบสารสกัดชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์ Green Oak ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวรรณ จักรแก้ว, ญาณภัค แจ้งเจนศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวรี หน่อนาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเปรียบเทียบสารสกัดชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์ Green Oak ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสารสกัดชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์ Green Oak ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ เนื่องจากปัญหา การปลูกพืชในดินมักเกิดปัญหาการติดโรคจากดินและต้องกำจัดวัชพืช แต่ทั้งนี้การปลูกพืชในระบบ ไฮโดรโปนิกส์ก็ต้องใช้สารละลายธาตุอาหารซึ่งทำให้การปลูกมีต้นทุนสูง ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาสารสกัดชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์ Green Oak ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยทำการทดลองปลูกผักกาดหอมพันธุ์ Green Oak ในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้สารสกัดชีวภาพ 2 สูตร คือ สารสกัดจากจากมูลไส้เดือนและมูลวัว และสารสกัดจากมูลไส้เดือนและกระดูกสัตว์ป่น จากนั้นทำการติดตามผลการเจริญเติบโตทุก ๆ 7 วัน จากการศึกษาพบว่าที่ระยะเก็บเกี่ยว (59 วันหลังปลูก) ผักกาดหอมที่ปลูกด้วยสารสกัดชีวภาพสูตรมูลไส้เดือนและกระดูกสัตว์ป่นมีผลทำให้จำนวนใบและความกว้างใบมากกว่าผักกาดหอมที่ปลูกด้วยสารสกัดชีวภาพสูตรมูลไส้เดือนและมูลวัว ซึ่งอาจเป็นผลมาจากในกระดูกสัตว์ป่น มีปริมาณธาตุแคลเซียมและธาตุฟอสฟอรัสมาก จึงส่งผลให้ผักกาดหอมเจริญเติบโตได้ดี