อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากหัวไชเท้าที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแก่นตะวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แก้วกานดา แก้วหอม, สุธัญญา ศรีสัจจา, สุภัค สีเพียแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากหัวไชเท้าที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแก่นตะวันเพื่อสกัด ER1และER2 ซึ่งเป็นสารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ร่วมกับอาหารวุ้นดัดแปลงโดยใช้ส่วนตาของแก่นตะวันมาใช้ในการทดลอง เลี้ยงลงในอาหารวุ้นสูตรMSดัดแปลง ดังนี้ MS, MS+ER1 20 ppm, MS+ER1 40 ppm, MS+ER2 20 ppm, MS+ER2 40 ppm ,MS+ER1 10 ppm+ER2 10 ppm สังเกตผลการเปลี่ยนแปลงของจำนวนยอด จำนวนใบ จำนวนราก ของต้นแก่นตะวัน ในระยะเวลา 2สัปดาห์ , 4สัปดาห์ , 6สัปดาห์ , 8สัปดาห์ และ 10สัปดาห์ ต้นแก่นตะวันสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอาหารดัดแปลงชนิดใดความเข้มข้นเท่าใด และบันทึกผลการทดลอง

คำสำคัญ:ERคือ Extracts from redish. (สารสกัดหยาบจากหัวไชเท้า)