อาหารเลี้ยงกุ้งฝอยจากพืชโปรตีนสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพรรณลดา ไทยสืบชาติ, ศุภกานต์ เกษรบัว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาการทำสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากเป็นสัตว์ที่นิยมนำมาแปรรูปเป็นสินค้าโอท้อปที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือกุ้งจ่อม และนอกจากนี้ยังประกอบอาหารได้อีกหลากหลายเมนูเป็นที่นิยมรับประทานดังนั้นกุ้งฝอยจึงมีความต้องการทางตลาดตกที่กิโลกรัมละ 300 บาท ดังนั้นการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยให้โตเร็วทันต่อความต้องการของตลาดจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ โดยทางผู้จัดทำคิดค้นสูตรอาหารที่สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของกุ้งฝอยจากการสืบค้นข้อมูลกุ้งฝอยต้องการโปรตีน ไขมัน สเตอรอล วิตามินและแร่ธาตุ ผู้จัดทำจึงมีการคิดค้นสูตรอาหารจากวัตถุดิบ ดังนี้ แหนแดง ผำ สาหร่ายหางกระรอก ผักตบชวา และกากถั่วเหลือง ซึ่งให้ปริมาณอาหารที่กุ้งฝอยต้องการ โดยแบ่งการทดลองออกเป็นทดสอบการเจริญเติบโตของกุ้งฝอย ซึ่งเมื่อโครงงานนี้สำเร็จก็จะส่งผลให้สามารถเพิ่มผลผลิตของกุ้งฝอยให้กับเกษตรกรและลดต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งฝอยจากการนำวัสดุที่มีเหลือมาใช้