การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างดอกและเยื่อของต้นธูปฤาษี ที่มีผลในการดูดซับน้ำมันของกระดาษซับคราบน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตราพร เผ่าอำนาจฤทธิ์, พิมพ์ชยา ฉายเพิ่มศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนวดี โมรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างดอกและเยื่อของต้นธูปฤาษีที่มีผลในการดูดซับน้ำมันของกระดาษซับคราบน้ำมัน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำกระดาษดูดซับคราบน้ำมันที่ทำมาจากดอกและเยื่อของต้นธูปฤาษี และหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งมันในการทำกระดาษดูดซับคราบน้ำมัน

ซึ่งได้ออกแบบการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ศึกษาการดูดซับน้ำมันของกระดาษจากดอกและเยื่อของต้นธูปฤาษี โดยการต้มเยื่อจากใบธูปฤาษีและนำดอกและเยื่อไปปั่นให้ละเอียดแล้วนำไปขึ้นรูปกระดาษให้ มีความหนาประมาณ 0.1 มิลลิเมตร ขั้นตอนที่ 2 นำแป้งมันไปผสมกับกระดาษในอัตราส่วนต่างๆเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมัน ทำการทดสอบปริมาณการดูดซับน้ำมันจากการจุ่มกระดาษลงในคราบน้ำมันบนผิวน้ำที่มีคราบน้ำมัน 25 มิลลิลิตร โดยใช้กระดาษขนาด 3×3 ตารางเซนติเมตร