การสกัดเซลลูโลสจากผักตบชวาและการประยุกต์ใช้เซลลูโลสที่สกัดได้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟิล์มพอลิเมอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรไพลิน ศักดิ์ชัยชาญชล, กมลชนก วุฒิอุตดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราโมทย์ น้ำยาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการสกัดเซลลูโลสจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการเตรียมแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ โดยการสกัดเซลลูโลสจากผักตบชวาจะทำการ stir ผักตบชวาในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 20% w/v เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงและในการเตรียมฟิล์มคอมโพสิตของ Polymethyl methacrylate จะใช้ Polymethyl methacrylate 0.6 กรัม เซลลูโลส 10% m/m และใช้ Acetone และ Toluene เป็นตัวทำละลาย จากการทดสอบด้วยเครื่อง X-ray Diffractrometer พบว่าเซลลูโลสที่สกัดจากผักตบชวามีลักษณะคล้ายคลึงกับเซลลูโลสทั่วไปและจากการทดสอบด้วยเครื่อง Universal testing machine พบว่าการผสม เซลลูโลส 10% m/m ในสารละลาย Polymethyl methacrylate ในการขึ้นแผ่นฟิล์มนั้นเซลลูโลสมีการกระจายตัวได้ดีและมีความแข็งแรงกว่าแผ่นฟิล์มที่ไม่ได้ผสมเซลลูโลส