การเคลือบเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศสีดาด้วยสารสกัดจากหัวไชเท้าเพื่อเร่งระยะเวลาในการงอกของเมล็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรัพย์มณี สุมะนัสชัย, กนกภรณ์ เชาวน์วิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วฤณภัส แหวนวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์​เรื่อง การเคลือบเมล็ด​พันธุ์​มะเขือเทศสีดาด้วยสารสกัดจากหัวไช้เท้าเพื่อเร่งระยะเวลาในการงอกของเมล็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารสกัดจากหัวไชเท้า ต่อ Polyvinyl pyrrolidone (PVP-K30) 5% ที่สามารถเร่งระยะเวลาในการงอกของเมล็ดได้ดีที่สุดโดยได้ทำการทดลองดังนี้

นำสารสกัดจากหัวไช้เท้ามาผสมกับ Polyvinyl pyrrolidone (PVP-K30) 5% ได้สารเคลือบเมล็ดที่มีความเข้มข้นต่างๆดังนี้ 0%, 10% และ 15% แล้วนำสารเคลือบเมล็ดดังกล่าว ไปเคลือบเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศสีดา จากนั้นนำไปปลูกเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เคลือบ

ผลปรากฏ​ว่าเมล็ดพันธุ์​ที่เคลือบด้วยสารสกัดจากหัวไชเท้าที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการงอกน้อยที่สุด​