การศึกษาสารสกัดจากเปลือกทุเรียนและว่านหางจระเข้ที่มีผลต่อการลดพิษของแมลงก้นกระดก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรเทพ เรืองอนุสรณ์, ชนวิท เกิดเพทางค์, พงศภัค ปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงก้นกระดก(Paederusfuscipes) เป็นแมลงมีพิษที่พบได้มากตามท้องนา การสัมผัสตัวของแมลงก้นกระดกที่มีสารพิษ Paederinทําให้เกิดอาการแพ้ เปนแผลผุพอง บวมแดง ปวดแสบปวดรอน และมีไข โดยสารพิษนี้เป็นสารที่ออกฤทธิ์กับผิวหนัง กระตุ้นให้เกิดการสร้างสารฮิสตามีน(Histamine) จึงทำให้เกิดอาการแพ้สารพิษPaederinซึ่งเกิดจากแบคทีเรีย Psuedomonas ที่อาศัยอยู่ภายในตัวของแมลงก้นกระดกการบรรเทาอาการแพ้นี้ โดยทั่วไปการบรรเทาอาการแพ้นี้ทำได้โดยการใช้ยาพื้นบ้านและยาแอนตี้ฮิสตามีน(Antihistamine)

การบรรเทาอาการแพ้จากแมลงก้นกระดกด้วยยาพื้นบ้านนั้น ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก และอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ ส่วนการใช้ยาแอนตี้ฮิสตามีนยังมีข้อจำกัดในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างแพง จึงเข้าถึงได้ยากอย่างไรก็ตามยังมีพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นสารแอนตี้ฮีสตามีนที่สามารถบรรเทาอาการแพ้ได้พืชสมุนไพรเหล่านี้มีราคาถูกและสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นมีหลายชนิดเช่นว่านหางจระเข้และเปลือกทุเรียนเป็นต้น

ทุเรียน(Duriozibethinus) เป็นผลไม้เขตร้อนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งในเปลือกทุเรียนประกอบไปด้วยสารโพลีแซคคาไรด์(Polysaccharide)ซึ่งเป็นสารแอนตี้ฮิสตามีนที่มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการแพ้ได้เป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันเปลือกทุเรียนซึ่งเหลือจากการบริโภคและการแปรรูปในปริมาณมาก เปลือกทุเรียนเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีมากถึง 10-50 พันล้านตันต่อปี ส่งผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม(อภิรัติ โสฬส และคณะ., 2555)

ว่านหางจระเข้เป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษามาตั้งแต่อดีต สามารถใช้ในการสมานแผล รักษาแผลไหม้ และใช้เป็นยาระบายได้ ว่านหางจระเข้นั้นมีสารโพลีแซคคาไรด์แบรดี้ไคนิน(Bradykinin)และแมกนีเซียมแลคเตท(Magnesium lactate)ที่เป็นสารแอนตี้ฮิสตามีน เป็นองค์ประกอบ(สำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล,ม.ป.ป.)

ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการที่จะนำสารสกัดจากเปลือกทุเรียนและว่านหางจระเข้มาทดสอบในการยับยั้งและลดปริมาณสารพิษ Paederinในตัวแมลงก้นกระดก เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการบรรเทาอาการแพ้จากแมลงก้นกระดก