การศึกษาสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสร้างฮีสตามีนในปลาทูน่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลักษิกา อมรเลิศฤทธิชัย, ธนัท เอื้อบุญญาวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถสร้างฮีสตามีนได้จากส่วนต่างๆปลาทูน่าที่ตายแล้ว รวมถึงการสกัดสารจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และตรวจสอบปริมาณของสารแอนโทไซยานินเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียดังกล่าว