ผลของสารช่วยติดที่มีต่อความคงทนของสีผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติที่สกัดจากลูกหม่อนผสมอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภรณ์ ภังคสังข์, ณัฐชนน แก้วยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลของสารช่วยติดที่มีต่อความคงทนของสีผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติที่สกัดจากลูกหม่อนผสมอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์