ผลของสาร methyl jasmonate ต่อการผลิตสาร solasodine glycoside ในมะเขือเปราะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชฎาธิป แก้วปลาด, ณัชญา วะยาคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ เรื่องผลของสาร methyl jasmonate ต่อการผลิตสาร solasodine glycoside ในมะเขือเปราะ