ผลของสารสกัดอัลลีโลพาทีจากใบยางพารา ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช ในสวนยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกนก แก้ววิเชียร, ปภังกร สัตย์ซื่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิภา เกตุทัต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากวัชพืชในสวนยางนี้เป็นส่วนหนึ่งในปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมาก จากการศึกษางานวิจัยพบว่าสารอัลลีโลพาทีมีการสร้าง มากที่ใบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากส่วนใบเป็นแหล่งสะสม อาหาร ผู้จัดทำจึงเกิดความสนใจในปัญหานี้ เนื่องจากคณะผู้จัดทำพบว่ายางพาราเป็นพืชที่มีการสร้างอาหารที่บริเวณใบสูงกว่าพืชชนิดอื่น จึงคาดว่าในบริเวณใบของยางพาราจะมีสารในกลุ่ม อัลลีโลเคมิคอล ที่สามารถนำมากำจัดวัชพืช ที่พบเห็นได้ทั่วไปอย่าง หญ้าเจ้าชู้ หญ้าปากควาย และหญ้ารังนกได้