การศึกษาและพัฒนาแผ่นปิดแผลไฮโดรเจลผสมสารสกัดหยาบใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิมา วงศ์วิเศษ, พีรดา สถาปนวรรณธนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง การศึกษาและพัฒนาแผ่นปิดแผลไฮโดรเจลผสมสารสกัดหยาบใบสาบเสือ