การศึกษาและพัฒนาแผ่นซับหน้ามันจากผักตบชวาร่วมกับไคโตซานจากเปลือกกุ้งและสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่มีส่วนช่วยในการยับยั้งการเกิดสิว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนันท์ เกรงพา, สุดาลักษณ์ ศรีแก่นจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภา ยอดเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาผิวมันสามารถเกิดได้กับผู้ที่มีสภาพผิวแบบมันและผิวผสม อาจมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมด้านการออกกำลังกาย แสงแดด อาหารเผ็ดร้อนทำให้เกิดการกระตุ้นให้ร่างกายขับเหงื่อออกมา ทำให้ต่อมไขมันผลิตน้ำมันมามากขึ้น ทำให้เกิดความรำคาญ ความรู้สึกเหนียวเหนอะหนะ ฝุ่นละอองต่างๆ ติดที่ใบหน้าได้ง่าย ทำให้เกิดสิวอุดตัน สิวอักเสบ และสาเหตุที่ทำให้เกิดสิว คือ เชื้อ Staphylococcus aureus แบคทีเรียที่เจริญได้ในที่มีอากาศและไม่มีอากาศ แต่เจริญได้ดีกว่าในสภาวะที่มีอากาศ เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝี แผลพุพอง เกิดการติดเชื้อหลังผ่าตัด สร้างความกังวลใจแก่ผู้ประสบปัญหานี้ การล้างหน้าบ่อยก็ทำให้ผิวหน้าแห้งจนเกินไป ดังนั้นการใช้แผ่นซับหน้ามันจึงสามารถตอบโจทย์ได้ดีในหมู่วัยรุ่น เนื่องจากพกพาง่ายและใช้สะดวก แต่แผ่นซับหน้ามันก็ใช้เม็ดพลาสติกในการผลิต ทำให้ใช้เวลาในการย่อยสลายนานหรือ ย่อยลสายยาก

คณะผู้ศึกษาได้นำแผ่นซับหน้ามันมาต่อยอดพัฒนาให้ดีกว่าเดิม โดยการนำวัสดุธรรมชาติมาทำเป็นแผ่นซับหน้ามัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าวัสดุธรรมชาติที่สนใจมี 3 อย่าง คือ ผักตบชวา เปลือกกุ้ง และเปลือกมังคุดในการนำมาทำแผ่นซับหน้ามัน โดยการนำเอาเซลลูโลสจากผักตบชวา (วนิดา นราวงษ์ และ ปรีชา ปัญญา, 2560) และไคโตซานจากเปลือกกุ้งมาทำเป็นแผ่นซับหน้ามัน (ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, 2552) และสกัดสารจากเปลือกมังคุดมาเสริมเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม โดยการนำผักตบชวามาทำเป็นตัวแผ่นซับความมันได้ เพราะในผักตบชวามีเส้นใยมากถึง 70 % และนำชานอ้อยมาเป็นตัวเปรียบเทียบการทำแผ่นซับหน้ามันนอกจากนี้ยังมีการนำเปลือกกุ้งที่มีสารไคโตซานเพื่อที่จะทำให้เป็นตัวที่เสริมการดูดไขมันได้ดียิ่งขึ้น เพราะสารไคโตซานนี้เป็นสารพอลิเมอร์ธรรมชาติมีลักษณะพิเศษในการดูดซับจับตะกอนต่างๆ และยังสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และยังนำสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่มีสารกลุ่มแซนโทน (Xanthones) สารหลักของกลุ่มนี้ คือ แอลฟ่า-แมงโกสติน (alpha-Mangostin) ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสิว (กนิษฐา อุดมทรัพย์พงศ์ และ รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, 2556) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นซับหน้ามันด้วย จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้คณะผู้ศึกษาเกิดแนวคิดที่จะนำวัสดุธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการดูดซับความมันมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ แผ่นซับหน้ามันจากผักตบชวา ร่วมกับสารไคโตซานจากเปลือกกุ้งและสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่มีส่วนช่วยในการยับยั้งการเกิดสิว โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพของแผ่นซับหน้ามันทางคณะผู้ศึกษาจะทำการเพาะเชื้อ Staphylococcus aureus แล้วทำการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโดยใช้วิธีการทดสอบหาบริเวณยับยั้งเชื้อ (inhibition zone) ด้วยวิธี Disc diffusion technique (นุศวดี พจนานุกิจ และ สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม, 2553) เพื่อทดสอบสารสกัดจากเปลือกมังคุด และจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาทดสอบความสามารถในการดูดซับน้ำมัน

การนำวัสดุจากธรรมชาติมาทำเป็นแผ่นกระดาษซับหน้ามันเพื่อประหยัดต้นทุนในการผลิตและสามารถนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยังเป็นการแก้ไขปัญหาและลดปริมาณของผักตบชวาและชานอ้อยได้และเป็นการนำเปลือกกุ้งและเปลือกมังคุดที่เป็นของเหลือทิ้งแล้วมาเพิ่มมูลค่า