การเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นฉนวนกันความร้อนในอัตราส่วนที่แตกต่างกันระหว่างแกลบ ชานอ้อย และใบยางพารา ต่อน้ำยางพารา น้ำกลั่น และน้ำหมักชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดารัตน์ เจริญโรจนชัย, ภัทรสุดา ผลาจันทร์, จารุเนศวร์ พรศุภสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นฉนวนกันความร้อนในอัตราส่วนที่แตกต่างกันระหว่างแกลบ ชานอ้อย และใบยางพารา ต่อน้ำยางพารา น้ำกลั่น และน้ำหมักชีวภาพ มีขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ตอน ดังนี้ การผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนจากแกลบ, การผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนจากชานอ้อย,การผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนจากใบยางพารา และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างแกลบ ชานอ้อย และใบยางพารา ต่อน้ำยางพารา น้ำกลั่น และน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อคุณสมบัติในการเป็นฉนวนความร้อน โดยการศึกษาเปรียบเทียบจะวัดค่าการนำความร้อน ค่าความต้านทานความร้อน และค่าความจุความร้อน เทียบกับค่ามาตรฐาน เพื่อให้ได้ฉนวนกันความร้อนที่ดีที่สุดที่ได้จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทั้งสามชนิด ได้แก่ แกลบ ชานอ้อย และใบยางพารา