การเปรียบเทียบขนาดของรูพรุนของพืชวงศ์กกที่มีผลต่อการดูดซับน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิสิษฐ์ ธำรงวิไลเนตร, ภาณุวัตร บุรีรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาขนาดของรูพรุนที่ของพืชวงศ์กก (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ำมันของขนาดรูพรุนที่แตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้ได้นำวัสดุที่มีรูพรุนนาโนธรรมชาติ ได้แก่ กกลังกา กกไหล กกขนาก ทั้งแบบสดและแห้ง นำไปวิเคราะห์ขนาดรูพรุนและนำมาดูดซับน้ำมัน เพื่อต้องการทราบว่ากกชนิดไหนดูดซับน้ำมันได้มากที่สุด เพื่อที่จะนำไปสรุปผลกับขนาดของรูพรุนที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยการศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบขนาดของรูพรุนและความสามารถในการดูดซับและนำไปต่อยอดในการดูดซับน้ำมันในแหล่งน้ำได้ต่อไป