นาฬิกาช่วยชีวิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภูมิ สมศักดิ์, ณัฐนันท์ กำลังหาญ, ศุภกร กล่อมอำภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาคริต สมานรักษ์, สุทธิวัฒน์ หมาดหลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวะหัวใจล้มเหลวถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในผู้สูงอายุ การช่วยเหลือชีวิตผู้ที่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โครงงานนี้จึงมีแนวคิดในการประดิษฐ์เครื่องมือตรวจวัดชีพจรของหัวใจในรูปแบบ “นาฬิกาข้อมือ” เพื่อระบุได้ว่ามีสภาวะการเต้นของหัวใจปกติหรือไม่ พร้อมทั้งสามารถรายงานผลการเต้นของชีพจรหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย และปริมาณออกซิเจนในเลือด ผ่านแอพพลิเคชันในมือถือ และผู้คณะผู้จัดทำโครงงานคาดหวังจะให้แอพพลิเคชันระบุตำแหน่งของผู้ป่วยเพื่อให้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที โดยการศึกษาขึ้นต้นพบว่าเซนเซอร์มีข้อจำกัด เซนเซอร์ MAX30102 เมื่อวัดที่บริเวณข้อมือจะมีค่าคลาดเคลื่อนที่สูงมาก แต่ในขณะเดียวกันหากทำการวัดที่ปลายนิ้วเซนเซอร์จะมีความใกล้เคียงกับเครื่องวัดที่ได้มาตรฐาน