การศึกษาตำแหน่งปรากฏดวงจันทร์กาลิเลียนของดาวพฤหัสบดีโดยใช้โปรแกรมStellarium

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นลินี เขมรัตน์ตระกูล, นันทฉัตร พบกระโทก, อรุโณทัย กลิ่นหอมโสภณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรพินท์ พรหมคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาตำแหน่งปรากฏดวงจันทร์กาลิเลียนของดาวพฤหัสบดีโดยใช้โปรแกรมStellarium มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาตำแหน่งปรากฏดวงจันทร์กาลิเลียนของดาวพฤหัสบดีในฤดูหนาว ณ อำเภอปากช่อง ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม (ฤดูหนาว) ในปี 2560 และนำข้อมูลมาวิเคราะห์รูปแบบการเรียงลำดับตำแหน่งปรากฏ ได้ผลว่าตำแหน่งปรากฏดวงจันทร์กาลิเลียนของดาวพฤหัสบดีฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม มีตำแหน่งปรากฏจำนวน 47 รูปแบบ ซึ่งตำแหน่งปรากฏดวงจันทร์

กาลิเลียนของดาวพฤหัสบดีที่มีจำนวนวันที่เรียงเหมือนกันมากที่สุดคือ 3 วัน คือ รูปแบบที่ 5 (GJIEC) ,รูปแบบที่ 8 (JIEGC) ,รูปแบบที่ 10 (GEJIC) และรูปแบบที่ 12 (CGJIE) ในแต่ละเดือนมีรูปแบบการเรียงลำดับตำแหน่งปรากฏดวงจันทร์กาลิเลียนของดาวพฤหัสบดีไม่เท่าเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากดวงจันทร์แต่ละดวงมีคาบการโคจรไม่เท่ากันโดยดวงจันทร์ไอโอจะมีคาบการโคจรเพียง 1.769 วัน ทำให้สามารถเห็นการเปลี่ยนตำแหน่งของไอโอได้ทุกๆ 1 ชั่วโมง จึงทำให้การเรียงลำดับตำแหน่งปรากฏดวงจันทร์กาลิเลียนของดาวพฤหัสบดีมีหลากหลายรูปแบบ

คำสำคัญ : ตำแหน่งปรากฏ ดวงจันทร์กาลิเลียน ดาวพฤหัสบดี