การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันต์จากต้นข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลลนา สุวรรณะ, ขวัญชนก เถาว์ทุมมา, กันตพงศ์ เข็มโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฐมพร ฟูใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถ่านเปลือกผลไม้เป็นภูมิปัญญาไทยเพื่อลดการใช้พลังงานลดภาวะโลกร้อน เป็นถ่านที่มีโครงสร้างทางโมเลกุลหนาแน่นน้อยกว่าถ่านไม้ทั่วไป ทำให้สามารถดูดซับกลิ่นอับชื้นได้ดี