การศึกษาชนิดของผู้ล่าลูกน้ำยุงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอุดมสมบูรณ์ของ พวกเขาในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุดและต่ำสุดของจังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรษนันท์ ทุ่งปรือ, วิศัลยา สุขไชยะ, เยาวลักษณ์ ศิกษมัต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาชนิดของผู้ล่าลูกน้ำยุงและปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของลูกน้ำยุงในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงและต่ำ โดยในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูง คือ อ.เมือง และทีผู้ป่วยไข้เลือดออกต่ำ คือ อ.หาดสำราญโดยคณะผู้จัดทำได้ลงสำรวจพื้นที่ อ.เมือง 15 ตำบล และ อ.หาดสำราญ 3 ตำบล สุ่มเก็บอำเภอละ 60 หลังคาเรือน โดยเก็บตัวอย่างลูกน้ำยุง และ ผู้ล่าลูกน้ำยุงโดยใช้กระชอนตาข่ายถี่ วัดคุณภาพ และลักษณะแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง และจำแนกประเภทลูกน้ำและผู้ล่าถึงระดับสปีชี่ส์

เมื่อผู้จัดทำได้จัดทำโครงงานนี้แล้ว จะสามารถพยากรณ์อิทธิพลของผู้ล่าและการแพร่กระจายต่อจำนวนลูกน้ำยุง และสามารถปัองกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.หาดสำราญ จ.ตรังได้