การศึกษาชีพลักษณ์ของต้นมะขามป้อมดิน (Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ สุขญาติ, กัญญาวีณ์ รัฐศานติบูรณ์, พีระพงศ์ ถั่วตุ้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะขามป้อมดิน (Phyllanthus amarus) อยู่ในวงศ์ Phyllanthaceae (APG III, 2009) เป็นไม้ล้มลุก มีอายุ 1 ปี ความสูงประมาณ 70 เซนติเมตร มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกา สามารถพบได้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่โล่ง (Chantaranothai, 2007) มะขามป้อมดินเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา สามารถป้องกันการเกิดภาวะตับอักเสบ มีผลต่อการปกป้องฟื้นฟูตับจากการถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์ ยับยั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ปกป้องตับจากพิษของยาพาราเซตามอล สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด (ขาวละออเภสัช, 2559) จึงนับได้ว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีความน่าสนใจเนื่องจากมีสรรพคุณทางยาหลากหลาย

การศึกษาชีพลักษณ์ คือการศึกษาการตอบสนองของพืชต่อสภาวะแวดล้อมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีปัจจัยทางสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้น อุณหภูมิ สภาพภูมิประเทศ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของพืช เพื่อให้เห็นภาพรวมของการเจริญเติบโต และนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาใช้ประโยชน์ในการปลูกหรือเพาะพันธุ์พืช (WWF, 2553)

เนื่องจากมะขามป้อมดินเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ มีวงจรชีวิตสั้นและสามารถพบได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาชีพลักษณ์และความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของต้นมะขามป้อมดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการปลูกพืชชนิดนี้ต่อไป