หุ่นยนต์ แสกนข้อมูลการเข้า-ออก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพร ภาเรือง, รัตนชฎาพร จิระกิตติ์ดิษกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราวุฒิ มุขกระโทก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้จัดทำ จัดสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชนในเรื่องของการตรวจสอบการ เข้า-ออกของบุคคลในชุมชนและนอกชุมชน โดยที่ทางคณะผู้จัดทำจะสร้างหุ่นยนต์ ขนาดสูง 170 ซม. สามารถเคลื่อนที่เองได้โดยอัตโนมัติ ซึ้งจะอาศัยการจับสัญญาณเซนเซอร์ในการนำทาง ซึ่งในหลักการทำงานของหุ่นยนต์จะเป็นการใช้พลังงานแสงในตอนกลางวัน และกลางคืนจะเป็นการใช้แบตเตอรี่ เป็นหลัก และนอกจากนั้นทางคณะผู้จัดทำจะทำการบันทึกข้อมูลของประชากรในชุมชนไว้ที่ตัวหุ่นยนต์ เพื่อที่ใช้ในการสแกนบุคคลที่เข้ามาในชุมชน ถ้าหากเป็นคนในชุมชนจะขึ้นข้อมูลการเข้า-การออกชุมชนเป็นระยะเวลา แต่ถ้าหากเป็นคนนอกพื้นที่จะไม่มีข้อมูลในหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ก็จะส่งสัญญาณเตือนเสียงดังทันที เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เลยเข้ามาตรวจสอบข้อมูลต่างๆของบุคคลนั้นๆ และดำเนินตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต่อไป