ศีกษาวิธีการวัดความเร็วเสียงที่ดีที่สุดเพื่อทำชุดการทดลองการหาค่าความเร็วเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตยา สิทธิทนะ, กฤษณะ พราหมณโชติ, รวิศวร์ บุญอำไพไชยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศีกษาความเร็วเสียงในตัวกลางที่เป็นของแข็งในการทดลองที่ต่างกันแล้วนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน แล้วจีงทำการหาค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องที่มีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุด แล้วจัดทำชุดการทดลองที่เป็นมาตรฐาน