การคัดแยกแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสจากแหล่งน้ำภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลลักษณ์ คำเรือง, สุชาวดี หาญณรงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยาภรณ์ โยธาสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยมีประชาชนจำนวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากการเก็บเกี่ยวทำให้เกิดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นอีกหนึ่งแหล่งวัตถุดิบที่กำลังเป็นที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามโครงสร้างของเซลลูโลสนั้นมีลิกนินซึ่งเปรียบเสมือนผนังป้องกันไม่ให้เอนไซม์เข้าไปย่อยเซลลูโลส ซึ่งเซลลูโลสสามารถทำได้โดยใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลส คือแบคทีเรีย รา และแอคติโนไมซีต ดังนั้นวิธีการปรับสภาพและสภาวะที่ใช้ควรจะเลือกให้เหมาะสม ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะสำรวจและคัดแยกแบคทีเรียจากน้ำในแหล่งน้ำบริเวณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลส เพื่อนำไปสู่การลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด