การคัดแยกและทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายพลาสติกพอลิเอทิลีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีรนันท์ พิมพันธ์, ชฎาวีร์ ทองคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โนรฮีดายะห์ กาโฮง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสติกเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีการนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เมื่อพลาสติกเหล่านั้นถูกนำมาใช้งานแล้วส่วนใหญ่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก จึงเกิดปัญหาขยะพลาสติกตามมา โดยเฉลี่ยในกรุงเทพมหานครมีขยะพลาสติกเกิดขึ้น 1,050 ตันต่อวัน (ไทยรัฐ, 2561) และเนื่องจากการกำจัดขยะพลาสติกมหาศาลเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลาย ซึ่งวิธีการย่อยสลายพลาสติกในปัจจุบันมีทั้ง การเผาไหม้ การฝังกลบ การรี ไซเคิลโดยวิธีเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาและยังเกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จากการศึกษางานวิจัยของ Daniel Burd พบว่ามีแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายพลาสติกพอลิเอทิลีนได้ ซึ่งพลาสติกประเภทนี้เป็นพลาสติกที่นิยมใช้มากที่สุดประเภทหนึ่งสามารถพบได้ในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เก้าอี้ และโต๊ะ โดยแบคทีเรียกลุ่มนี้สร้างเอนไซม์ออกมาภายนอกเซลล์ช่วยในการย่อยสลายพลาสติกซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการสลายสารอาหารภายในเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้ไม่เหลือผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งแบคทีเรียยังสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นทางคณะจึงสนใจคัดแยกและทดสอบประสิทธิภาพของแบคที่เรียในการย่อยสลายพลาสติกพอลิเอทิลีนโดยทำการคัดแยกจากดินบริเวณที่มีขยะพลาสติกทับถมอยู่ โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีผงพลาสติกพอลิเอทิลีนเป็นแหล่งคาร์บอนเพียงแหล่งเดียว แล้วนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายพลาสติกพอลิเอทิลีนโดยการนำไปทดสอบกับแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนและวัดผลจากน้ำหนักของแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนที่หายไป บริเวณที่เกิดโคโลนีและการเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพลาสติกพอลิเอทิลีน เพื่อนำแบคทีเรียที่คัดแยกได้ไปใช้ในการย่อยสลายพลาสติกที่เป็นหาของโลกต่อไป