ผลของความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากใบต้อยติ่งต่ออัตราการงอกของหญ้าดอกขาว และหญ้าข้าวนกในนาข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรวินท์ ประเสริฐเวชทนต์, วรปรัชญ์ ตรีพจนีย์, สุธิดา บุญนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประสิทธิภาพความเข้มข้นที่แตกต่างกันของสารสกัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งของสารสกัดจากใบต้อยติ่งที่มีผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดหญ้าดอกขาวและหญ้าข้าวนกในนาข้าว เพื่อลดการใช้ปริมาณการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชในนาข้าวและเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับงานวิจัยอื่นต่อไป ดำเนินการทดลองโดยนำใบต้อยติ่งมาอบแห้งปั่นให้ละเอียดจากนั้นนำไปแช่ในเอทิลแอลกอฮอล์แล้วระเหยออกด้วย เครื่องระเหยสารสุญญากาศ เมื่อได้สารสกัดหยาบแล้วนำมาเจือจางด้วยน้ำในอัตราส่วนที่ต้องการ แล้วทดสอบกับเมล็ดหญ้าดอกขาวและหญ้าข้าวนก

จากนั้นบันทึกผลและวิเคราะห์ผลการทดลอง