ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใข่ไก่ในการช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐกฤต ชูสันติสุข, ภิรดา จินะโกษฎิ์, โกลัญญา สาสูงเนิน​

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชทางด้านชีววิทยาในหน่วยการเรียนรู้ของฮอร์โมนพืชการเจริญเติบโตของพืชและการเติมตัวเร่งเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของพืช โดยการศึกษานี้จะท าให้ค้นพบการผลิตสารละลายที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชทั้งทางยอดกิ่งและทางราก(Apical Root meristem , Apical Shoot meristem)โดยวัสดุที่จะช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดี

และรวดเร็วขึ้นคือเปลือกไข่ไก่และฮอร์โมนจิบเบอเรลลินพืชที่จะใช้ศึกษาในการทำวิจัยคือ ผักบุ้ง

วัตถุ​ประสงค์​

ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชทางด้านชีววิทยาในหน่วยการเรียนรู้ของฮอร์โมนพืชการเจริญเติบโตของพืชและการเติมตัวเร่งเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของพืชโดยการศึกษานี้จะทำให้ค้นพบการผลิตสารละลายที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชทั้งทางยอดกิ่งและทางราก(Apical Root meristem , Apical Shoot meristem)โดยวัสดุที่จะช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดีและรวดเร็วขึ้นคือเปลือกไข่ไก่และฮอร์โมนจิบเบอเรลลินพืชที่จะใช้ศึกษาในการทำวิจัยคือผักบุ้ง

ผลจากการดำเนินงาน

เมื่อใส่ตัวเร่งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ในดินลงไปแล้วจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

โดยมีผลที่คาดดังนี้

-คาดว่าพืชจะผักบุ้งที่ได้รับสารละลายที่ช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของผักบุ้งจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าพืชที่ไม่ได้รับสารละลายที่ช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของผักบุ้ง

-การเจริญเติบโตของผักบุ้งจะเจริญเติบโตได้เร็วการถ้าใส่สารละลายที่เร่งการเจริญเติบโตของพืชได้

-สารละลายที่ผลิตได้นั้นไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศ

-พืชที่คนบริโภคเข้าไปไม่ได้รับสารเคมีในการปนเปื้อนจากการประกอบอาหาร