การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งโรค Toxoplasmosis จากมัลเบอรี่และมะขามป้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชชา จริยธาราสิทธิ์, สาธิดา โต๊ะแสงธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำมัลเบอรี่มาสกัดให้ได้สาร และนำมะขามป้อมมาสกัดให้ได้สาร แล้วนำ Toxoplasma gondii มาทดสอบเพื่อดูการยับยั้งโรค Toxoplasmosis