การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งไบโอฟิล์มด้วยเอนไซม์ dextranase จากแบคทีเรีย Arthrobacter sp. และสารสกัดหยาบจากใบฝรั่ง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคฟันผุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติเดช ศรีจอมขวัญ, จิรัฏฐ์ เจริญสถิตชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ธุภักดี, พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคฟันผุเป็นโรคทีสามารถพบได้มากในเด็กไทย โดยเป็นโรคที่โครงสร้างของฟันถูกทำลายส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปากและอาจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังชนิดอื่น โรคฟันผุเกิดจากไบโอฟิล์มซึ่งเป็นกลุ่มของแบคทีเรียในช่องปากโดยจะมีเดกซ์แทรนหุ้มอยู่ด้านนอกทำให้กำจัดได้ยาก โดยแบคทีเรีย Streptococcus mutans เป็นสาเหตุหลักของการก่อตัวของไบโอฟิล์ม การทำลายโครงสร้างของไบโอฟิล์มและยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งไบโอฟิล์มด้วยสารสกัดหยาบจากใบฝรั่ง โดยเริ่มจากการตรวจสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรีย S.mutans ของสารสกัดหยาบจากใบฝรั่ง พบว่าสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งที่ความเข้มข้นร้อยละ 50, 25, 12.5, 6.25 และ 3.125 ไม่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.mutans ได้เลย เนื่องจากใส่ปริมาณสารสกัดหยาบน้อยเกินไปและความเข้มข้นที่ไม่มากพอ ทำให้ไม่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้