การพัฒนาเกมเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมสำหรับกลุ่มเด็กออทิสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธริณญา จ้องโก้, สิริมา แซ่อั๋ง, กวินภพ พัฒนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระยุทธิ์ นิลละออ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการออกแบบและการจัดทำโปรแกรมเพื่อสร้างเกมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสังคมในกลุ่มของเด็กออทิสติกก่อนและหลังการนำเกม

ไปใช้งาน 3) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอนและการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมกับกลุ่มเด็กออทิสติกก่อนและหลังจากการนำเกมไปใช้งาน โดยได้ทำการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับโรคออทิสติก ลักษณะอาการของเด็กออทิสติก การรักษาโรคออทิสติก เกมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาทักษะในเด็กออทิสติก โปรแกรมและภาษาในการพัฒนาเกม เพื่อนำข้อมูลประกอบการพัฒนาเกมสำหรับเด็กออทิสติก โดยใช้โปรแกรม Unity และ Procreate ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นำมาใช้พัฒนาเกมและออกแบบตัวละครรวมถึงภาพพื้นหลังของเกม การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานโดยการนำเกมที่พัฒนาแล้วไปทดลองกับกลุ่มเด็กพิเศษ โรคออทิสติก จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง