การพัฒนาเครื่องไล่นกพิราบด้วยคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิดาภา คนกระโทก, ณรงค์เดช เเสงเเก้ว, พิชญธิดา แก้วกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระยุทธิ์ นิลละออ, ธีรภัทร เสียมไหม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนากระบวนการวิธีด้วยโปรแกรม Ardoino ด้วยภาษาC และศึกช่วงความถี่ของคลื่นเสียงที่มนุษย์ได้ยิน มาใช้ในการไล่นกพิราบ ด้วยคลื่นเสียงอัตราโซนิค เพื่อทำให้โรงอาหารปราศจากเชื้อโรค ลดแหล่งสะสมเชื้อโรค และทำให้โต๊ะ เก้าอี้ หรืออุปกรณ์ใช้สะอาด โดยนำบอร์ด IPST มาต่อกับชุดโครงของเครื่องซึ่งเป็นชุดแผ่นพลาสติกที่ต่อเสาเอาไว้ เชื่อมIPSR Sensor และBuzzer ผ่านสายไฟจัมเปอร์ ต่อตารางถ่านAA ใต้ฐานโครงเครื่อง และต่อสายUSB จากบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE v.1.8.8 ทดสอบคลื่นเสียงที่ใช้กับนกพิราบและปริมาณนกพิราบหลังจากใช้คลื่นเสียงของความถี่นั้นๆ