การพัฒนาเกมสื่อการเรียนรู้สามมิติเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงสริม Augmented Reality (AR) เพื่อพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตรีรัตน์ ปราบเขต, ชนิกานต์ หนูฉ้ง, มัทธาธิยาห์ ใจศรีตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร เสียมไหม, วีระยุทธิ์ นิลละออ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน ซึ่งการจำคำศัพท์นั้นถือเป็นสิ่งเริ่มต้นที่ผู้เรียนควรที่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่เด็กนักเรียนไทยในปัจจุบันมีปัญหาไม่สามารถจำคำศัพท์ได้ เพราะใช้วิธีการท่องศัพท์แบบจำเจ และไม่น่าสนใจเท่าที่ควร โครงงานนี้จึงนำเทคโนโลยีความจริงเสริมมาประยุกต์ใช้ในการจำคำศัพท์ของนักเรียน โดยทำในรูปแบบเกมผสมผสานกับสื่อAR โดยโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเกมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสามมิติเสมือนจริง เรื่อง การพัฒนาทักษะทางด้านการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังจากการที่นำเกมที่พัฒนาแล้วมาใช้งาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 35 คน ซึ่งเป็นการคัดเลือกด้วยวิธีแบบเจาะจง โดยมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเป็นเกมการเรียนรู้ในรูปแบบ AR ผ่านโปรแกรม unity โดยนำไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 35 คน และพัฒนาไปสู่การที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เกมที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้เด็สามารถจำคำศัพท์ได้มากยิ่งขึ้น และยังช่วยทำให้เด็กมีความสนุกเพลิดเพลินกับการจำคำศัพท์อีกด้วย