ออกแบบแผ่นคลุมดินโครงข่ายเส้นใยธรรมชาติเพิ่มความชื้นดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยพิศุทธิ์ เพชรศรีสม, กฤตยา วิชัยดิษฐ์, ถิรนิช สวัสดิภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัย เรื่อง ออกแบบแผ่นคลุมดินโครงข่ายเส้นใยธรรมชาติเพิ่มความชื้นดิน มีจุดประสงค์เพื่อ ออกแบบแผ่นคลุมดินโครงข่ายเส้นใยธรรมชาติจากท้องถิ่นเพื่อเพิ่มคุณสมบัติดูดซับความชื้นดิน เนื่องจากการสังเกตการใช้เศษฟางของชาวสวนและชาวไร่ใช้เพื่อการเพิ่มความชื้นให้กับต้นไม้ในบริเวณที่รากแผ่ถึง จากการศึกษาปรากฏการณ์ผีตากผ้าห่ม สังเกตเห็นการควบแน่นของน้ำที่ระเหยจากผิวดินและน้ำในอากาศปรากฏให้เห็นในตอนเช้า ซึ่งมีเส้นใยของแมงมุมที่อาศัยบริเวณพื้นดินเป็นแกนในการควบแน่น มีการดำเนินงานศึกษาวิจัย 4 ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเกิดปรากฏการณ์ผีตากผ้าอ้อมกำหนดพื้นที่ศึกษา หมู่ 1 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร แบ่งพื้นที่ศึกษา ออกเป็นตารางย่อยขนาด 1*1 เมตร ทุกระยะ 10 เมตร วัดอุณหภูมิดิน อุณหภูมิอากาศ ความชื้นความชื้นสัมพัทธ์ ระบุพื้นที่เกิดปรากฏการณ์การควบแน่นของน้ำผิวดิน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพเส้นใยจากธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบแน่นของน้ำธรรมชาติ โดยการเตรียมเส้นใยมะพร้าว เส้นใยผักตบชวา เส้นใยปาล์ม เส้นใยฟางข้าว 20 กรัม โดยวิธีการเชิงกล จากนั้นแช่ใน 5 % (w/v) NaOH เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นล้างเส้นใยด้วยน้ำกลั่น แล้วอบที่อุณหภูมิ 105 ºC เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ศึกษาสัณฐานวิทยาของตัวอย่างเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope (SEM) ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดความชื้นของเส้นใยต่างชนิดกัน และ ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาการออกแบบแผ่นคลุมดินที่สามารถเพิ่มความชื้นดินได้ ผลิตเส้นใยคอมโพสิตโครงข่าย เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำ