การเปรียบเทียบแผ่นกันเสียงจากกาบมะพร้าว ชาญอ้อย เปลือกถั่วลิสง และ เปลือกเมล็ดทานตะวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ติณห์ บุญมี, ปัณณวัชร์ วิโนทกะ, จิรวัชร จิรวุฒิวงศ์ชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหามลภาวะทางเสียงอยู่ใกล้ตัวเรามาก สามารถพบได้ในชีวิตประจำวันของทุกคน ทั้งเสียงจากการจราจร เสียงก่อสร้าง และอีกมาก อาจทำให้การได้ยินมีประสิทธิภาพลดลงได้ ผู้จัดทำจึงได้หาวิธีการลดเสียงโดยทำการสร้างแผ่นกันเสียง มาจากของกาบมะพร้าว ชานอ้อย เปลือกถั่วลิสง และเปลือกเมล็ดทานตะวัน ที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเนื่องจากยังมีการแปรรูปที่ยังไม่หลากหลายมากนัก ทั้งยังมีหลายงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงว่า วัสดุเหล่านี้สามารถนำมาสร้างแผ่นกันเสียงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงผ่านได้ มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกัน เพื่อหาว่าวัสดุใดมีประสิทธิภาพในการลดเสียงได้มากที่สุด จากการทดลองพบว่า วัสดุแต่ละชนิดแตกต่างกันไม่มากในด้านตัวเลขของประสิทธิภาพของการกันเสียง ทำให้เห็นว่า วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่นำมาทำการทดลอง ได้แก่ กาบมะพร้าว ชานอ้อย เปลือกถั่วลิสง และเปลือกเมล็ดทานตะวัน สามารถนำมาใช้แทนกันได้ โดยกาบมะพร้าวมีประสิทธิภาพในการกันเสียงมากที่สุด