การเพิ่มผลผลิตมัลเบอร์รี่พันธุ์เชียงใหม่ 60 อายุน้อยด้วยปุ๋ย N-P-K

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิระ บูรณะโอสถ, จิรวัฒน์ สายสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชานา นิ่มอนุสสรณ์กุล, บัญชาพร อรุณเลิศอารีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยปกติแล้วต้นมัลเบอร์รี่ออกผลครั้งแรกหลังจากเริ่มการปักชาไปแล้วประมาณ 1 เดือน และจะเริ่มออกผลนอกฤดูการหลังจากปักชาได้ 6 เดือนเป็นต้นไปและหากได้รับน้ำในปริมาณที่เพียงพอจะสามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี โดยคณะผู้จัดทำสังเกตแนวโน้มในการที่จะเพิ่มผลผลิต ของต้นมัลเบอร์รี่อายุน้อยที่ยังไม่สามารถเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีการทาบกิ่งได้ โดยการให้ปุ๋ยสูตรต่าง ๆ แก่ต้นมัลเบอร์รี่หลังจากปักชำทันทีและต้นอายุ 6 เดือนที่ปลูกด้วยวิธีการปักชำเพื่อเปรียบเทียบหาสูตรปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพต่อการเพิ่มผลผลิตต้นมัลเบอร์รี่อายุน้อยดังกล่าวมากที่สุด เนื่องจากการใส่ปุ๋ยเป็นวิธีการเพิ่มผลผลิตพืชที่มีข้อจำกัดน้อยและเป็นวิธีที่ง่ายและเป็นที่นิยมมากที่สุด