ผลของนาโนอิมัลชันจากน้ำมันหอมระเหยขมิ้นชันในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Microsporum canis

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญรดา น้ำเงินสกุลมี, วนัชพร เกิดไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคกลากที่พบในสุนัขและแมวส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อรา Microsproum canis โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการทำนาโนอิมัลชันจากน้ำมันหอมระเหยขมิ้นชัน และศึกษาผลของนาโนอิมัลชันจากน้ำมันหอมระเหยขมิ้นชันในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Microsproum canis