ผลของการศึกษาสารสกัดสมุนไพรในการกำจัดArgulus sp.บนปลานิลในน้ำระบบปิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชฌาย์ ขุนเจริญรักษ์, ทักษพล วงษ์แสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์