แผ่นแปะไฮโดรเจลลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากการอักเสบโดยสารสกัดไมทราไจนีนในพืชกระท่อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาริริณ น้ำใจทหาร, วิจิตรา สุขกรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล เรืองเพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากพืชกระท่อมเพิ่งจะได้ปลดออกจากการเป็นยาเสพติดประเภทที่5ไปเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 จึงส่งผลให้เริ่มมีงานวิจัยเกี่ยวกับสารของพืชกระท่อมในประเทศไทยออกมามากขึ้น จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาเรื่องพืชกระท่อมทำให้ทราบว่าสารไมทราใจนีนที่พบได้เพียงในพืชกระท่อมนั้นมี ฤทธิ์ในการยับยังความเจ็บปวดผ่านตัวรับออร์ฟิออยในสมอง นอกจากนี้สารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อมยังมีผล ต่อการทำงานของปมประสาท neuromuscular junction ยับยั้งช่องแคลเซียม (Ca2+channel) ทำให้มีคุณสมบัติ ในการคลายกล้ามเนื้อ ดังนั้นจาก การศึกษานี้ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีความสนใจในการสกัดสารไมทราใจนีนในพืชกระท่อมเพื่อพัฒนาเป็นแผ่นแปะไฮโดรเจล บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการอักเสบ